Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van TEFAB

Gevestigd en kantoorhoudende te Gilze. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 13 oktober 2022.

Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst
  door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons
  overeengekomen te worden.
 2. Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met
  onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en
  behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd
  met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijden voorrang
  hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden,
  blijven deze te allen tijde in ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden
  teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter
  inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/ of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van
  een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 dagen
  aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel
  onder rembours te leveren.

 

Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij
  een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van
  de bevestiging bepalend is. De opdracht bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en
  volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze
  door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt
  verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens
  reclame binnen 3 werkdagen.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
  wederpartij –uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke
  nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren,
  van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen
  voldaan zal worden.
 6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste
  uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de
  overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden
  doorberekend conform verstrekte prijsopgaven.
 7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig
  zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

afroeporders

 1. Onder een afroeporder wordt verstaan: een order waarbij het tijdstip van levering afhankelijk is
  gesteld van een afroep van de wederpartij.
 2. De wederpartij is gehouden de overeengekomen hoeveelheid goederen binnen de
  overeengekomen termijn af te roepen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen 6 maanden na tot
  standkoming van de overeenkomst. Bij gebreke van tijdige afroep zijn wij na sommatie gerechtigd
  de goederen te leveren en te factureren, dan wel te verkopen conform Levering 7.
 3. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is de wederpartij gehouden tenminste 15
  dagen voor de gewenste leveringsdatum de order af te roepen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de
  order op een redelijke termijn voor de gewenste leveringsdatum te leveren.

Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  -gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
  -exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  -exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
  -vermeld in euro’s ; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs
  dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van eventueel ter zake
  bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige
  prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden vermeld.

Annulering

Indien de wederpartij nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren,
wordt 20% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht,
onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

Levering

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de
  wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/ bedrijf van de
  wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij
  is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
 3. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
  tekorten en/ of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na
  mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 4. Eventuele tekorten en/ of beschadigingen van het geleverde en/ of de verpakking welke bij
  aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de aflevering bon, de factuur en/ of de
  vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt
  hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in
  behandeling genomen.
 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen
  factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
  overeengekomen.
 7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen,
  staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Bovendien zijn wij
  gerechtigd tot verkoop van de goederen, nadat wij de wederpartij per aangetekende brief of
  deurwaardersexploot tot afname en betaling binnen 48 uur hebben gesommeerd, zulks op kosten
  en voor rekening van de wederpartij en zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit
  voortkomende schade van de wederpartij.

Transport / risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere
  aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/ koopman
  bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief
  schuld/ nalatigheid van de vervoerder.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/ de verzending, worden
  slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen
  dragen.
 3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te
  brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening
  brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Overmacht

 1. Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan:
  elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming
  van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de
  uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht
  oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling
  treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de
  betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is
  gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan
  onmiddellijk in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid  

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons
  rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt,
  onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14
  dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de
  factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling
  genomen.
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de
  overeengekomen prestatie te leveren.
 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de
  betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
  toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Reclames

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons
  rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt,
  onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14
  dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de
  factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling
  genomen.
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de
  overeengekomen prestatie te leveren.
 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de
  betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
  toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

 

Garantie

Onze garantie op de kwaliteit van geleverde zaken, beperkt zich tot die welke door de fabrikant aan ons wordt verleend.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst
  verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties of werkzaamheden, met
  inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling,
  faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de
  wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of
  rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van
  het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor
  verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en
  volledig opeisbaar zijn.
 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening
  worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin
  strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van (nog) niet
  geheel betaalde goederen, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te
  maken als in deze voorwaarden worden vermeld.
 3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van deze voorwaarden bij
  de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet
  nakomt. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te
  verlenen op straffe van een boete van € 1.000,00 per dag dat zij hiermee in gebreke is/ blijft.
 4. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook,
  verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die
  goederen waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.
  Zolang een van onze vorderingen niet is voldaan verkrijgen wij tevens bezitloos pandrecht op alle
  vorderingen welke wederpartij jegens enige derde geldend zou kunnen maken in verband met door
  ons geleverde zaken. De wederpartij is gehouden op ons eerste verzoek alle relevante informatie
  en documentatie dienaangaande te verschaffen op straffe van een boete van € 1.000,- per dag dat
  zij hiermee in gebreke is/ blijft. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende
  schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

 

betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling contant zonder korting of
  verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons
  aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
  De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als
  betalingsgedrag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente
  en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste
  openstaande facturen.
 3. Ingeval de wederpartij:
  -in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek
  tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
  van haar eigendommen wordt gelegd,
  -komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  -enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet
  nakomt,
  -nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde
  termijn te voldoen,
  -overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte
  daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of
  reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van
  haar bedrijf.
  hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij
  de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van
  de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling
  nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten,
  schaden en rente.

Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de
  wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte
  van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
  wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en
  procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven
  gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van
  voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

Toepasselijk

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd kan
worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van
feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen
wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Contactgegevens:

TEFAB BV

Adres:

Phantom 3

5126 RJ Gilze

KvK: 20065325

BTW: NL8005.13.320.B.01

Telefoonnummer:
+31 (0)162 455 515

E-mail: info@tefab.nl